top of page

Shine Studio | Let It Shine | Algemene Voorwaarden

1. Begrippen
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd op de website.

1.2 Deelnemer: degene die een les, training, workshop of behandeling volgt of wenst te volgen bij Let It Shine. Bij een minderjarige deelnemer wordt de ouder/verzorger als deelnemer opgevat en is de ouder/verzorger verantwoordelijk voor de minderjarige deelnemers.

1.3 Let It Shine (h.o.n. Shine Studio en Cristina Hoogewind-Van Aalst) is gevestigd te Utrecht aan de Parkzichtlaan 212 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 58352139.

1.4 Losse les: eenmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Let It Shine, anders dan op basis van een abonnement. Abonnement: een abonnement voor het volgen van lessen bij Let It Shine. Personal Training: een individuele training onder persoonlijke begeleiding van een docent van Let It Shine. Workshop: een door Let It Shine te geven of gegeven workshop. Training: een door Let It Shine te geven of gegeven training. Behandeling: een door Let It Shine gegeven behandeling.

1.5 Website: de website van Let It Shine: www.shinestudio.nl

 

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, trainingen, abonnementen, workshops en behandelingen van Let It Shine. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 
2.2 Let It Shine kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website Let It Shine zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
 
3. Inschrijving losse les, training, abonnement, workshop en behandeling
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement. Ook zijn losse lessen, trainingen, workshops en behandelingen beschikbaar.
 
3.2 Inschrijving vindt plaats aan de hand van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Je inschrijving is definitief als een ondertekend inschrijfformulier en betaling zijn ontvangen. Annuleren kan tot 2 weken voor aanvang. Bij annulering na deze datum ben je de volledige kosten verschuldigd.

 

3.3 Een losse les, training, workshop of behandeling moet voorafgaand betaald worden. Betaling kan contant geschieden of door bankoverschrijving.

 

3.4 Abonnementen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Hiervoor ontvang je een factuur voor 3 maanden. Let It Shine stelt het op prijs als je deze binnen 7 dagen betaalt, contant of door bankoverschrijving. Een abonnement start op de datum van inschrijving en komt tot stand op het moment dat Let It Shine het verschuldigde lidmaatschapsgeld van je heeft ontvangen. Je kan op elk gewenst moment instromen en betaalt voor de eerste maand het aantal lesweken dat die maand wordt deelgenomen. De genoemde abonnement tarieven gelden voor 4 weken.

 

3.5 De geldende prijzen voor lessen, trainingen, abonnementen, workshops en behandelingen staan altijd op de website en zijn in te zien bij de studio van Let It Shine. Let It Shine behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de studio, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

 

3.6 Let It Shine geeft de volgende losse lessen, trainingen, abonnementen, workshops en behandelingen uit waaruit de deelnemer kan kiezen:

 • Proefles en Losse les

  • Duur: eenmalig

 • Personal Training

  • Duur/aantal lessen: in overleg

  • Opzegtermijn: geen

  • Opzeggen: graag tijdig per e-mail infoshinecoach@gmail.com. Opzegging is definitief als je per mail een bevestiging hebt ontvangen.

 • Abonnement

  • Duur: 4 of meer weken

  • Aantal lessen: 1 of meerdere lessen per week

  • Opzegtermijn: 6 weken, zie ook artikel 4.3

  • Opzeggen: graag tijdig per e-mail infoshinecoach@gmail.com. Opzegging is definitief als je per mail een bevestiging hebt ontvangen.

 • Workshops

  • Duur: in overleg

 • Behandelingen

  • Acupunctuur (eerst consult 75-90 min. vervolgconsult 35 of 60 min., geen opzegtermijn, wel annuleringstermijn van 24 uur)

  • Voetreflexmassage (duur: 60 minuten, geen opzegtermijn, wel annuleringstermijn van 24 uur)

  • Cupping (duur: 60 minuten, geen opzegtermijn, wel annuleringstermijn van 24 uur)

 • Opzeggen: graag tijdig per e-mail infoshinecoach@gmail.com. Opzegging is definitief als je per mail een bevestiging hebt ontvangen.

 

3.7 Voorafgaand aan elke les, training, workshop of behandeling dient de deelnemer zich te melden bij de docent van Let It Shine. Nadat de docent van Let It Shine de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd krijgt de deelnemer toegang.
 
4. Reserveren, annuleren & inhalen lessen
4.1 Voor de lessen bij Let It Shine kan vooraf mondeling, telefonisch of per e-mail een reservering worden gemaakt. Gezien het beperkt aantal plekken stelt Let It Shine het op prijs als deelnemer op tijd laat weten als je niet mee kan doen. In beginsel gaat een reguliere groepsles bij minder dan 3 deelnemers niet door.

 

4.2 Losse lessen dienen minimaal 7 dagen van tevoren worden gereserveerd. Bij een abonnement wordt voor aanvang van abonnement door deelnemer aangegeven welke vaste les gevolgd wenst te worden. Let It Shine overlegt en deelt deelnemer in op basis van beschikbaarheid. Per e-mail of telefonisch kan een les tot 24 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 24 uur voor aanvang van de les gedaan worden, zullen volledig in rekening worden gebracht op het abonnement. Als je tijdig hebt geannuleerd en een abonnement hebt, dan mag je deze in de week waarin je geannuleerde les valt inhalen (indien er plek is). Indien je hiervan afziet, is restitutie of inhalen buiten de betreffende week niet mogelijk.

 

4.3 Als er i.v.m. vrije dagen of vakantie van de docent geen lessen zijn, dan wordt de opzegtermijn berekend vanaf het moment dat de lessen weer beginnen.

 

4.4 Als deelnemers door vakantie of andere reden een les mislopen, dan wordt de les doorberekend en mag deze in overleg op een ander moment worden ingehaald. Ook bij een langere vakantieperiode loopt het abonnement door. Bij een periode van meer dan 3 weken stellen we het op prijs als deze 3 weken van tevoren wordt doorgeven, zodat kan worden overlegd over het inhalen van de lessen.

 

5. Lesrooster
5.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Let It Shine behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de studio, op de website en/of per e-mail.
 
5.2 Let It Shine behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval wordt een passend alternatief gevonden.
 
5.3 Let It Shine behoudt zich het recht om in schoolvakanties en op feestdagen een aangepast lesrooster met aangepaste openingstijden te hanteren. Dit zal tijdig per e-mail, op de website en in de studio worden gecommuniceerd.
 
6. Beëindiging en opschorting abonnement
6.1 De deelnemer kan een geldend Abonnement altijd beëindigen. Let It Shine hanteert een opzegtermijn van 6 weken.
 
6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer het Abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Let It Shine en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring.

 

7. Aansprakelijkheid
7.1 Let It Shine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies, diefstal of schade of van welke aard dan ook, verband houdende met deelname van lessen, trainingen, workshops of behandelingen verzorgd door Let It Shine.
 
7.2 Let It Shine zorgt altijd voor lessen, trainingen, workshops en behandelingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, training, workshop of behandeling. Door deelname aan een les, training, workshop of behandeling bij of door Let It Shine aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Let It Shine adviseert de volgende huisregels in acht te nemen om het risico op een blessure of letsel te verminderen en om alles prettig te laten verlopen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen of behandelingen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent of indien je zwanger bent. Ook als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan, chronische klachten hebt, zwanger bent of twijfel hebt over verantwoorde deelname aan de lessen, dien je de huisarts en/of behandelend specialist te raadplegen over het volgen van de lessen.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om fysieke klachten, psychische klachten of een lichamelijk ongemak voor de intake, les, training of behandeling door te geven aan de docent.

 • Deelname aan de lessen, trainingen, workshops en behandelingen vindt volledig plaats op eigen risico. Je bent je ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat je eventuele (gevolg)schade die ten gevolge van deelname kan ontstaan voor eigen risico neemt. Let It Shine kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen lichamelijk of geestelijk letsel van jou als deelnemer. Als je klachten hebt tijdens de les, training, workshop of behandeling, dan onderbreek je de activiteit en stel je de docent direct op de hoogte.

 • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

 • Persoonlijke begeleiding is voor Let It Shine enorm belangrijk. Heb je vragen of wensen? Laat het ons dan even weten. Dan verwerken we dat in je lessen en realiseren we met elkaar je persoonlijke doelen.

 • Als je met de fiets of auto bent, parkeer deze dan op een daarvoor aangewezen plek en op een veilige en verantwoorde wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Let It Shine er geen last van hebben.

 • Indien je de studio verlaat, houd dan rekening met omwonenden.

 • In de studio zijn yogamatten beschikbaar. Let It Shine wil je vragen om hier netjes mee om te gaan.

 • Respecteer je grenzen. We leggen alle oefeningen duidelijk uit en er is volop ruimte voor persoonlijke aandacht. We willen je vragen goed naar jezelf en je lichaam te luisteren, veel plezier te hebben en jezelf te laten stralen.

 
8. Persoonsgegevens
8.1 Let It Shine verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Let It Shine gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
8.2 Let It Shine gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Let It Shine en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Let It Shine, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: infoshinecoach@gmail.com De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Let It Shine gebruik kan worden gemaakt.
 
8.3 Let It Shine geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 
9.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
9.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een les, training, abonnement of workshop dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij Let It Shine zullen in eerste instantie worden beslecht door een mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

 

10. Specifiek voor acupunctuur
10.1 Algemeen
Acupunctuur- en kruidenbehandelingen vallen in Nederland onder de complementaire geneeswijzen, ze zijn geen vervanging voor de reguliere geneeskunde. Je bent zelf verantwoordelijk voor de acties die je al dan niet onderneemt aangaande je gezondheid. Wij adviseren je om bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te informeren.

10.2 Inhoud website
De inhoud van onze website is van informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

10.3 Gegevens
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens zodoende conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) je privacy te waarborgen. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze privacy statement onder ‘AVG’.

10.4 Betalingsvoorwaarden
Betaling dient direct na afloop van de behandeling te gebeuren per betaalverzoek.

 

10.5 Annuleren

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden, anders brengen wij het gehele consult in rekening. Annuleren of verzetten van een afspraak kan telefoon, per mail en per sms/app.
 
10.6 Omgangsvormen
Wij nemen ons vak als TCM-behandelaar zeer serieus. Wij zullen geen handelingen verrichten die in strijd zijn met beroepsethische opvattingen of met de gedragsregels die vanuit onze beroepsverenigingen gelden. Wij vinden persoonlijke hygiene van zowel de therapeut als de patient belangrijk.
 
10.7 Zorgverzekering
Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg of alternatieve zorg. Dit wordt vaak (gedeeltelijk) vergoed in aanvullende verzekeringen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan bij je zorgverzekeraar of en hoeveel er vergoed wordt. De factuur van de behandeling ontvang je per mail en dien je zelf in bij de zorgverzekeraar.

 

10.8 Aansprakelijkheid
De diagnose en het behandelplan worden voor de behandeling met je besproken. Als je eventuele bezwaren hebt tegen bepaalde handelingen zoals moxa, guasha of cuppen, dan geef je dat voor de behandeling aan. Hoewel wij ons uiterste best doen om je klachten te verhelpen, kunnen wij je helaas geen garantie bieden op genezing of verbetering. Ook voor de behandelingen is artikel 7 over aansprakelijkheid van toepassing.

bottom of page